Priser og betingelser

 • Det anbefales at rekvirent framskaffer og klargjør mest mulig iht. oppstilling og anbefaling vist her.
 • Mest mulig av egenerklæring bør være utfylt i forkant av Takstingeniørens befaring.
 • Våre priser inkluderer besiktigelse og rapportskrivning.
 • Ved taksering av eiendommer hvor verdi antas å være over 5 millioner eller BRA over 300 kvm, avtales pris i hvert tilfelle.
 • Taksering av næringseiendommer og tomter avregnes som timeoppdrag eller som fastpris etter nærmere avtale.
 • Næringseiendom til antatt verdi over 15 millioner, takseres foreløpig ikke av OTEAS
 • Landbrukstakst, utføres foreløpig ikke av OTEAS
 • Andre oppdrag avregnes som timeoppdrag eller som fastpris etter nærmere avtale.
 • Rådgivingstjenester avregnes etter timepris pr. påbegynte 15.min.
 • Utlegg for innhenting av dokumenter, kopiering og porto med mer viderefaktureres.
 • Det gis opptil 10% rabatt til NITO medlemmer