Tjenester

Verditaksering

Verdi- og lånetakst er en vurdering av eiendommens markedsverdi på takseringsdatoen. Markedsverdien gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked tatt i betraktning beliggenhet, arealer og standard. Vurderingen omfatter byggemåte, tidsmessighet, bruksslitasje og vedlikehold. I tillegg vurderes blant annet heftelser, bruksrettigheter og servitutter. For næringseiendommer er også leieinntekter, alternativt bruk og FDV-kostnader en viktig del av vurderingen. Beliggenheten er av vesentlig betydning for verdivurderingen og beskrives så dekkende som mulig. Dette inkluderer blant annet solforhold, utsikt, trafikkstøy, miljøforurensing og opparbeidelse av tomten. Er tomten festet, skal det redegjøres nærmere om forhold nevnt i festekontrakten.

Boligsalgsrapport og tilstandsanalyse

Boligsalgsrapporten er utarbeidet i fellesskap og godkjent av NITO Takst og Norges Takseringsforbund. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved salg av bolig. På denne måten å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte hverken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt. Boligsalgsrapporten en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet og rapporten skal beskrive eventuelle mangler og tilstandssvekkelser med levetidsbetraktninger. Befaringen innebærer en visuell gjennomgang av alle deler av boligen, både utvendig og innvendig, dersom annet ikke er avtalt. Rapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler ettersom man blant annet ikke foretar åpning av konstruksjoner. Boligsalgsrapport kan i tillegg leveres med arealmåling og en verdi- og lånetakst. Boligsalgsrapportens struktur, metodikk og terminologi er så langt det er naturlig bygget opp i henhold til Norsk Standard (NS) 3424 (tilstandsanalyse for byggverk), NS 3451 (bygningsdelstabell) og NS 3940:2007 (areal- og volumberegninger av bygninger).

Skjønn (skadeskjønn)

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring. Det velges to uhildede skjønnsmenn (fagkyndige takstmenn), en for hver av partene (forsikringstaker og forsikringsgiver). Skjønnsmennene sammen med forsikringstaker og forsikringsgiver setter skjønnet ved en befaring og gjennomgang av saken. Skadens omfang registreres og bestemmes. Skjønnsmennene arbeider etter dette sammen om et skjønnsdokument som beskriver skaden, omfanget og kostnadene. Forsikringstaker og forsikringsgiver dekker som hovedregel kostnadene for hver sin skjønnsmann. (Utføres foreløpig ikke av OTEAS)

Tomtetakster

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringsdatoen. Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter en vurdering av beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet.

Skade- og reklamasjonstakst

Taksering av skader etter brann-, vann-, sopp- innbrudd-, hærverk- og naturskader. Skadetakst er en detaljert beskrivelse av skaden med skadeårsak/hendelsesforløp, skadeomfang, iverksatte tiltak/skadebegrensning og utarbeidelse av kostnadsoverslag for skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Ved besiktigelsen gis det råd og veiledning i henhold til vilkårene og etter avtale med forsikringsselskapet.

Reklamasjonstakst er en rapport som spesielt benyttes ved reklamasjon etter kjøp av bolig, men også ved generelle behov for en ekstern, objektiv og nøytral uttalelse.

Reklamasjonsrapporten skal dokumentere: Tilstand for bygningsdelen det reklameres på. Vurdering av tilstand i forhold til referansenivå - Eventuelle økonomiske konsekvenser av avvik ift forventet tilstand - Mangelfullt håndverk - Sviktende konstruksjoner

Rådgiving og Byggherreombud

Ved hjelp av lang og allsidig erfaring fra byggebransjen kan vi gi god veiledning og konsulentbistand i byggeprosesser. Vår kjennskap til lover, standarder og krav til byggverk vil være en viktig støttespiller for alle som skal skaffe seg eller bygge egen bolig. Med medlemskap i Nito Takst og Byggmesterforbundet er vi hele tiden oppdatert ifht. gjeldende normer. Som takstingeniør er man dessuten bundet opp til alltid å være objektiv og nøytral i sine råd.

Landbrukstakst

Utføres dessverre foreløpig ikke av OTEAS. Det oppfordres om søke etter takstingeniør med godkjenning for landbrukstakst her: Autoriserte TI landbruk Hedmark